[:nl]Voorgedragen ter gelegenheid van de opening van ‘Collectief ONRUST’ bij Galerie KNH  6 juli 2013

NA IJS …. PLEIDOOI

De atmosfeer zwaar,

Voel jij het ook?
De hitte die je voetzolen verschroeit
De traag doorsmeulende veenbrand

Akelig rustig
Horen wij het ruisen
En kijken, en zien al het geen dat rot
Het verval, het gebral,
Krakend, knorrend ademen blunderdienaren,
Hogepriesters dwingen ons lachend in het gedrang
De goochelaars, voor illusionist doorgeleerde varkens, getallen bakkers, zich mens noemende zonen en dochters van de heilige rekenorde ….
Vragen zij je ten dans? Weiger pertinent.
Weiger de Dance macabre.

De kunst bevlogen vakgenoten, bloedbroeders,
Jullie waden wellicht door het duister van de dag
Angst voor het onoverkomelijke, het verbond, het moederlijke levenslicht
Laat je echter niet meer beschijnen door het karige schijnsel van de vale zon van deze tijd
Vele goden verloren reeds hun glans
Ik zeg jullie …. er is een nieuw licht
Een licht die de als goochelaars vermomde vampiers schuwen
Dit verbindende licht scherpt uw geest, maakt, dat je loslaat van wat verdeeldheid zaait.
Ik vraag jullie, smeek, beveel jullie, ONTWAAK!
Als ik met mijn vingers knip, en schreeuw  WORDT WAKKER!
ONTWAAK JE!

Wij zijn samen, en dát is goed
Bestrijdt vanaf nu uzelf, omwille van het wij!
Dát is de werkelijke teneur!
Vanaf heden mag u zich gewild, of ongewild, lid noemen van de teneurorganisatie RK13, RAMKOERS13! en mag u zich een teneurist, niet te verwarren met terrorist, noemen. Kunst is vanaf heden de teneurdaad.

Let op, jij bent gewild/ongewild lid voor het leven en kunt nimmer geroyeerd worden,
Declaratie van de contributie geschiedt door de ruimte om u heen, want elke adem teug is er één.
Je bent ook per direct lid van het genootschap : Ik zie er geen gat meer in, maar scheuren;
Het genootschap: Hoera, daar gaan we! Het gezelschap Contingit autem! (nu gebeurt het!).
Maar, én, per direct geroyeerd lid van de organisatie: Le Système Debacle (het debacle systeem) en van Mentis inopem et pauperem (de ellendigen en armoedigen van geest).

Mogen wij elkaar sterkte wensen en deze slag winnen!

[:en]Nominated to mark the opening of the ‘Collective RESTLESSNESS ‘at Gallery KNH July 6th, 2013

AFTER ICE …. PLEA THAW

A heavy atmosphere ,

Can you feel it?
The heat scorched the soles
The slow smoldering wildfire

Eerily quiet
We hear the rustling
And look, and see all that rot
The decay, the bluster,
Cracking, grunting breathing gaffe ministers
High Priests forcing us to laugh in the pack
The magicians, for illusionist studied pigs, numbers baking man
calling themselves sons and daughters of the holy math-order …
If they ask you to dance? Refuse categorically.
Refuse The Dance macabre.

The art inspired colleagues, blood brothers,
You may wade through the darkness of the day
Fear insurmountable, the covenant, the maternal light
Do not let the light shine on you by lighting up the meager light of the pale sun this time
Many gods already lost their light
I tell you …. there is a new light
A light that the magicians disguised as vampires alert
This unifying light sharpens your mind, makes, you let go of something divisive.
I ask you, beg, command you, WAKE UP!
When I snap my fingers and shout WAKE UP!
YOU WAKE UP !

We are together, and that’s allright
Fight from now on  yourself, because of us!
That is the real gist!
As from this moment on you are allowed to demand, or unintentionally, call yourself a member of the tenor organization RK13, RAMKOERS13! and you may call yourself a tenorist, not to be confused with a terrorist. Art is form now on a tenor act.

Attention, you’re a wanted / unintentionally member for life and can never be expelled,
Declaration of the contribution is made by the space around you, because every breath is one.
You’re also a direct member of the society: I see no gap anymore, but cracks;
The society: Hooray, here we go! The company Contingit autem! (Now it happens!).
And, from this moment on, immediately expelled member of the organization: Le Système Debacle (the debacle system) and Mentis inopem et pauperem (the poor and the poor of mind).

May we wish each other strength and win this battle!

[:]