[:nl]mens-REAL-Mag-biljet-van-onbepaalde-waarde-nummer-08

Vandaag biljet nummer acht verzonden naar de redactie van REAL-Mag

Op dit biljet vind je verwijzingen die betrekking hebben op de waanzin van het leven van alledag. Ter gelegenheid van het zomernummer van REAL-Mag heb ik mij met name laten inspireren door het thema van dit nummer: Zwart- wit denken.

Op de voorkant van het biljet de mens, een dupliceerbaar individu met al zijn (on)natuurlijke gedragingen. Aan de achterkant van het biljet heb ik twee kenmerkende elementen geplaatst: de sleutel en het slot. De afstand tussen de twee elementen symboliseert de onmogelijkheid tot het oplossen van een willekeurig probleem. Aangezien de werkelijkheid een mysterie is dat we nooit zullen leren begrijpen. Met behulp van de magie van taal (= klank en getekende symbolen) verkrijgen wij nieuwe inzichten en menen wij de wereld beter te kunnen begrijpen.
Ik ervaar het als een onoplosbaar probleem.
Taal is onderhevig aan rituelen en dan doel ik op de dagelijkse rituelen.
Gedicteerd door onze herinneringen denken we ons een weg door de dag.

Beste lezers,

Ik houd jullie op de hoogte van de verschijningsdatum van REAL-Mag nummer #03! Hoe steun je de makers van dit waanzinnig leuke blad? Uiteraard door het te kopen!

Reeds verschenen nummers van REAL-Mag zijn hier na te bestellen.

[:en]mens-REAL-Mag-biljet-van-onbepaalde-waarde-nummer-08

Today I sent note number eight to the editorial office of REAL-Mag

On this note you will find links that relate to the madness of everyday life. On the occasion of the summer issue of REAL-Mag I was particularly inspired by the theme of this edition: Black- and-white thinking.

On the front of the ticket man, a duplicable individual with all its (un) natural behaviors. At the back of the ticket, I put two distinctive elements: the key and the lock. The distance between the two elements symbolizing the impossibility of solving a random problem. Though reality is a mystery that we will never understand. Using the magic of language (= sound and drawn symbols) we obtain new insights and think  we have a better understanding of the world.
I experience it as an unsolvable problem.
Language is subject to rituals and I am referring to the daily rituals.
Dictated by our memories we think our way through the day.

Dear Readers,

I will keep you informed of the publicationdate of REAL-Mag issue # 03! How do you support the creators of this insanely cool magazine? Obviously, by buying it!

Already published numbers of REAL-Mag can be ordered here.

[:]